Contact

City Name of Person Designation Mobile
Chennai Anil Jain Director In-charge 9884050177
Kolkata Narendra Shyamsukha Chairman 9830027970
Ahmedabad Siddharth Jain 9974017401 Mumbai Abhishek Kothari 9820224792
Bangalore Mahesh S. Nahar 9845055581 Ashok Ajmera 9930320115
Kishore S. Jain 9980143290 Manoj Mehta 9820028893
Chennai Manish Mardia 9840048845 Vikash Kawar 9820314160
Rajesh Bhansali 9841029291 Anup Mehta 9892634311
Ramesh Dugar 9841023535 Vicky Oswal 9819364603
Delhi Sandeep Bardia 9811142806 Nashik Milind Shah 9822033666
Hemant Jain 9818098007 Pune Dhiraj Chajjed 9970800201